II Międzynarodowe Sympozjum Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza

-

II Międzynarodowe Sympozjum Drewniane Cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pograniczaMuzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu zaprasza na II Międzynarodowe Sympozjum Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza Przemyśl, 4-6 listopada 2021 roku.

Sympozjum jest cyklicznym namysłem nad znaczeniem i rolą cerkwi w krajobrazie kulturowym Karpat i wschodniego pogranicza. Mimo licznych inicjatyw różnych środowisk, wciąż potrzeba szerokiego forum wymiany doświadczeń i refleksji dotyczących tego tematu, kierujemy więc zaproszenie do: badaczy, konserwatorów, użytkowników, opiekunów zabytków, muzealników, touroperatorów, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych podejmujących w różnych formach aktywności zawodowej i społecznej działania związane z zachowaniem dla przyszłych pokoleń tych obiektów dziedzictwa kulturowego występujących na znacznym obszarze Europy środkowo-wschodniej. Efektywna ochrona i popularyzacja wiedzy o zabytkach sztuki cerkiewnej wymaga współpracy przedstawicieli wielu środowisk i specjalności, także na płaszczyźnie międzynarodowej. Naszą intencją jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy przepływu wiedzy, w tym prezentowania wyników najnowszych badań, wymiany różnorodnych doświadczeń, nawiązywania współpracy międzynarodowej oraz spojrzenia ponad granicami na zjawisko kulturowe, jakim są cerkwie drewniane rozsiane na obszarze Karpat i wschodniego pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy. W krajobrazie kulturowym tych terenów zachowała się wciąż znaczna liczba drewnianych świątyń i całych zespołów cerkiewnych o zróżnicowanej metryce, formach architektonicznych i stopniu unikalności. Spośród nich 27 wyjątkowych cerkwi drewnianych znalazło się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, ale przedmiotem zainteresowań badaczy i konserwatorów zabytków pozostają też inne, nierzadko mało znane obiekty z ich bogatą historią, złożoną problematyką konserwatorską i pytaniami o przyszłość.

Zachęcamy do udziału w sympozjum, podczas którego planujemy poruszyć następujące kwestie:

 • historia cerkwi
 • architektura i sztuka cerkiewna
 • ochrona i konserwacja zabytków cerkiewnych
 • tradycja, współczesność i perspektywa kontynuacji pierwotnych funkcji sakralnych
 • adaptacja cerkwi na cele świeckie a zarzadzanie dziedzictwem kulturowym

Wystąpienia mogą też wykraczać poza zaproponowane powyżej zagadnienia, lecz muszą wiązać się z nadrzędnym tematem sympozjum.

Propozycje referatów wraz z krótkim abstraktem (do 2000 znaków) należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy do 31 lipca 2021 roku. Informacja o referatach przyjętych przez Komitet Naukowy zostanie wysłana drogą mailową do 31 sierpnia 2021 roku.

Sympozjum odbywać się będzie w trybie stacjonarnym.

Patronat honorowy

NID logo

Kontakt: sympozjum21@mnzp.pl

Komitet Organizacyjny:

 • dr Małgorzata Dziura tel. + 48 16 679 30 24, m.dziura@mnzp.pl
 • dr Marta Trojanowska tel. + 48 16 679 30 13, m.trojanowska@mnzp.pl
 • Bożena Figiela tel. + 48 16 679 30 23, mob. 504 798 666, b.figiela@mnzp.pl

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu Pl. płk. Berka Joselewicza 1 37-700 Przemyśl, + 48 16 679 30 00

 

the 2nd International Symposium Wooden orthodox churches of the Carpathian area and the eastern borderland (4-6 november 2021).

The symposium is a cyclical meeting on the meaning and role of the orthodox churches in the cultural landscape of the Carpathians and the Poland’s eastern borderland. Despite numerous initiatives from various circles, there is still a need for a broad forum for the exchange of experiences and reflections on this topic, so we invite researchers, conservators, users, monuments custodians, museum workers, tour operators, non-governmental organizations and local governments taking up various forms of professional and social activity related to the preservation of these cultural heritage objects for future generations located in a large area of Central and Eastern Europe. Effective protection and popularization of knowledge about monuments of orthodox art and architecture requires the cooperation of representatives of many circles, professions and specialties, also at the international level. Our intention is to create an interdisciplinary platform for sharing of knowledge, including presenting the results of the latest research, exchanging various experiences, establishing international cooperation and looking across borders at the cultural phenomenon of wooden orthodox churches scattered around the Carpathians and along the border territory of Poland, Belarus and Ukraine. In the cultural landscape of this area there is still a significant number of wooden orthodox churches and entire compounds of orthodox churches of various characteristics, architectural forms and degree of uniqueness. Of these, 27 unique wooden churches are on the UNESCO World Heritage List, but researchers and conservators of monuments are also interested in other, often little-known objects with their rich history, complex conservation issues and questions about the future.

We encourage you to participate in the symposium, during which we plan to discuss the following topics:

 • history of the orthodox churches
 • architecture of orthodox churches and art
 • protection and conservation of orthodox art monuments
 • tradition, modernity and the prospect of continuation its original sacred functions
 • adaptation of the orthodox churches for secular purposes and the management of cultural heritage

The presentations may also go beyond the issues proposed above, but must be related to the overarching topic of the symposium.

Proposals for papers along with a short abstract (up to 2000 characters) should be submitted via the application form by July 31, 2021.

Information about the papers accepted by the Organizing Committee will be sent by e-mail by August 31, 2021.

The symposium will be held in a on-site.

Honorary patronage

NID logo

Contact: sympozjum21@mnzp.pl

Organizing Committee:

 • PhD Małgorzata Dziura tel. no. + 48 16 679 30 24, m.dziura@mnzp.pl
 • PhD Marta Trojanowska tel. no. + 48 16 679 30 13, m.trojanowska@mnzp.pl
 • Bożena Figiela tel. no. + 48 16 679 30 23, mob. 504 798 666, b.figiela@mnzp.pl

The National Museum of Przemyśl District in Przemyśl, Pl. płk. Berka Joselewicza 1 37-700 Przemyśl, + 48 16 679 30